Sosyal Değişim ve Toplumsal Adaletin Yeniden İnşasında Sosyal Arabuluculuk Eğitimleri


Özet Görüntüleme: 88 / PDF İndirme: 7

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11077374

Anahtar Kelimeler:

sosyal değişim, sosyal arabuluculuk, yapısal işlevselcilik, sosyal adalet

Özet

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte hızlı bir seyir izleyen sosyal değişim toplumsal değerler üzerinde çeşitli dönüşümlerin yaşanmasını neden olmuştur. Evrensel etkileri olan bu büyük sosyal değişimin olumlu, olumsuz toplumsal, bürokratik, hukuki ve ekonomik sonuçları olmuştur. Bu sonuçlardan bazıları toplumda anlaşmazlık kaynaklı gerilime, çatışmaya ve şiddette yol açmıştır. Toplumsal yaşamda şiddetin suç teşkil edecek boyuta ulaşması, modern devletler için sosyal, hukuki, bürokratik ve ekonomik açıdan ağır bir yük haline gelmiştir. Modern toplumlarda uzlaşmazlık kaynaklı çatışma ve şiddettin ortadan kaldırılması için sosyal arabuluculuk bir çözüm yolu olarak görülmekte böylece toplumun geleceğinin güvenli bir biçimde inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada sosyolojideki çatışma ve uzlaşma kuramları bağlamında; küreselleşme, teknolojik gelişmeler, sosyal medya kaynaklı meydana gelen sosyal değişimin yol açtığı, toplumsal huzursuzluğu ve gerilimi ortadan kaldırmak, adli yoğunluğu azaltmak ve toplumsal adaleti yeniden inşa etmek amacıyla sosyal arabuluculuk değerlendirilecektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır.  Veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Kaynak taraması sonucunda çalışmanın bulgularına ilişkin elde edilen veriler toplumsal alanda yer alan çıkar çatışmalarının gerilime yol açtığı ve hukuksal alanda büyük bir yoğunluğa neden olduğu yönündedir. Modern devletler bu sorunlar karşısında toplumsal barışı ve toplumsal adaleti sağlamak için sosyal arabuluculuk mekanizmasını aktif bir şekilde sahaya sürmüş hukuksal ve toplumsal adaletin sağlanması amaçlanmıştır. Sonuç olarak sosyal arabuluculuk toplumun sağlıklı bir zeminde devamı için sosyal yapıda oluşan gerilim ve şiddete neden olan olaylarının önlenmesi, toplumsal barışın ve adaletin sağlanması noktasında bir çözüm olarak düşünülmüştür.

Referanslar

Alpman, P. S., & Yarcı, S. (2018). Suç, göç ve kimlik: suç teorilerinde göç olgusu. Turkish Studies Social Sciences, 13(18), 143-158.

Asadova, G. & Rahimli, F. (2023). Sosyal Arabuluculuk ve Uygulama Alanları. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi, 2023 (2), 119-130. DOI: 10.58646/bengi.1232335

Boran, S. (2021). Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesinde geri kabul gerekliliği: Afganlar üzerinden inceleme. Göç Araştırmaları Dergisi, 7(2), 238-260.

Budak, A. C. (2015). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Tüketici Hakem Heyetleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, 77-103.

Bulut, N. (2006). Mülkiyet konusundaki temel yaklaşımlar ve Türk Anayasasında mülkiyet hakkı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(3-4), 15-26.

Çakı, A. (2018). Geçmişten bugüne Türkiye’nin göç politikası ve Suriyeli göçmenler bağlamında göç yönetişimi (Yüksek lisans tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.

Çakmakkaya, B. Y., Batur, N. & Akpınar, T. (2019) Adli Soruşturma Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 05(01), 154- 166

Çelik, Y. (2018). Tüketici hakem heyetleri (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi.

Çiçek, H., Cantürk, N., & Bozova, S. (2015). Tüketici hakem heyetlerinin türkiye’deki işlerliği: Burdur ili örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 29-51.

Döner, A. (2009). Geçmişten Günümüze Türk hukukunda kamu görevlilerinin seçimlerde adaylığı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 58(4), 737-776.

Döner, K. (2017). Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22 (36), 137-173. https://dergipark.org.tr/en/pub/duhfd/issue/30307/327126

Durkheim, E.(1986) İntihar Toplumbilimsel İnceleme, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Erat, V. (2016). Mahalli idare birimi olarak köyler ve 6360 Sayılı yasanın etkileri. Akademik İzdüşüm Dergisi, 1(1), 87-98.

Ercoşkun, T. (2012). Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Kurumunun İşleyişine İlişkin Düzenlemeler ve Gözlemler. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 60, 131-154.

Erdagöz, Ö. (2012). Mahalle yönetimi ve geleceği. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (1), 59-101.

Ermenek, İ. (2013). Yargı Kararları Işığında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,17 (2),563-630. https://dergipark.org.tr/en/pub/ahbvuhfd/issue/48109/608383

Etgü, M. A. (2008). Marxist Mülkiyet Yaklaşımı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(3-4), 113-133.

Geyik, S. (2018). Göç ve Afganlar: “İstikrarlı Mülteciler”. Göç Araştırmaları Dergisi, 4 (2) , 128-159. https://dergipark.org.tr/en/pub/gad/issue/45776/578146

Göküş, M., Bayrakcı, E., & Alptürker, H. (2013). Mahalle yönetimi ve mahalle muhtarlarının vatandaşlar tarafından değerlendirilmesi. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 18(2), 31-45.

Güler, Ş. (2016). Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümünde arabulucu, görevli makam ve yetkili işçi sendikasının fonksiyonları. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5(13), 26-47.

Hegem Vakfı (2021) İnsan hakları ve şiddetle sivil mücadele bilincini güçlendirici saha aktörleri yetiştirilmesi projesi 2021-2030 http://www.hegemvakfi.org.tr/page/sertifika-programlari/17

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (2012). 6325 Sayılı RG. 22.06.2012, S. 28331.

Karakuş, Ö. (2013). Suç korkusunun sosyolojik belirleyenleri: Sosyal sermaye mi? Sosyal kontrol mü? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 1-19.

Karasu, M. A. (2018). Suç korkusu, göç ve Suriyeli sığınmacılar: Şanlıurfa örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(3), 332-347.

Kaya, M. (2020). Türkiye’deki Suriyeli mülteci gruplara yönelik şiddet. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, TİHEK Akademik Dergisi / Şiddetin Önlenmesi Özel Sayısı, 231-243. https://dergipark.org.tr/en/pub/tihek/issue/59385/852585

Meriç, C.(1998) Umrandan Uygarlığa, İletişim Yayınları.

Mor, G. (2017) Aksaçlılardan Öğütler Esrarname, Mola Kitap.

Öksüz, M. (2022). Arabuluculuk Müessesesinin Dede Korkut Hikâyelerindeki İzleri. Culture and Civilization, 1 (3) , 50-58. https://dergipark.org.tr/tr/pub/culture/issue/73187/1195802

Özen, M. (2009) “Kamu davası açma konusunda benimsenen ilkeler, cumhuriyet savcısının takdir yetkisi ve iddianamenin iadesi”. Ankara Barosu Dergisi, 3, 17-28.

Polama, M. (1993) Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Gündoğan Yayınları.

Ritzer, G. & Stepnısky, J. (2013) Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökenleri, Deki Sosyoloji.

Sirkeci, I. (2017). Bir güvensizlik ülkesi olarak Türkiye’nin mültecileri, Suriyeliler ve Türk mülteciler. Göç Dergisi (GD), 4(1), 21-40.

Swingewood, A. (1998) Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Bilim ve Sanat Yayınları.

Şahin, Y. (2018). Aşiretler arası çatışma ve yağmalama kültürü: Rişvan aşireti örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 359-378. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyusbed/issue/43499/532157

Tezcan, M. (1981). Kan davaları. A. Ü. Eğitim Fak.

Wallace, A. R. & Wolf, A. (2013) Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin Genişletilmesi, Doğu Batı Yayınları.

Yıldız, M., Babaoğlu, C. & Şahin, B. (2016). Kamu politikasını Türk idare tarihi üzerinden çalışmak. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34 (2) , 133-158. DOI: 10.17065/huniibf.259137

Yılmaz, D. (2009). Kamu davasının açılmasının ertelenmesi (Yükseklisans Tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi.

Yılmaz, V., & Mecek, M. (2019). Türkiye’de mahalle yönetimlerinin tarihsel gelişimi ve hukuki statüsü. İDEALKENT, 10(27), 769-799. https://doi.org/10.31198/idealkent.585490

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

SARIGÜL, A. (2024). Sosyal Değişim ve Toplumsal Adaletin Yeniden İnşasında Sosyal Arabuluculuk Eğitimleri. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 2(1), 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.11077374

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri