Opinions of Social Studies Teachers about the Methods And Techniques They Use in Social Studies Lessons


Abstract views: 102 / PDF downloads: 93

Authors

  • Pınar DUMAN

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7651441%20

Keywords:

Social studies, social studies teachers, method, technique, opinion

Abstract

Social Studies is a lesson that is intertwined with society. Social studies is a field of study that prepares, directs and educates an individual for any situation that may arise in his daily life. It is thought that determining which methods and techniques will transfer such an important lesson in the most efficient way will benefit the educational process of social information. In this research, which was carried out based on this idea, it was aimed to examine the methods and techniques that Social Studies teachers use in their lessons and their opinions about these methods and techniques. The research is patterned with phenomenology design, one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of eight volunteer Social Studies teachers who are working in a provincial center in Turkey in the 2022-2023 academic year. An easily accessible sampling technique was used to determine the study group. A semi-structured interview form developed by the researcher was used to collect the data of the study. The collected data were analyzed by descriptive analysis technique. In the research, it has been determined that social studies teachers use a wide variety of methods and techniques in the lessons and that teachers prefer to use methods and techniques that make students active. A number of suggestions have been made based on the findings reached at the end of the research.

References

Arıcı, A. F. (2010). Türkçe öğretiminde kullanılan strateji-yöntem ve teknikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7(1) , 299-307. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/2817/37941

Aşilioğlu, B. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri konusundaki yeterliliklerine ilişkin algıları. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 1-11. Retrieved from https://ejer.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/ejer_2006_issue_22.pdf

Saracaloğlu, A. & Karasakaloğlu, N. (2011). Türkçe Öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 951-960. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/issue/8591/106787

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/38061/399955

Berkant, H. G., & ARSLAN, T. (2015). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 10(11), 293-312. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8643

Bozpolat, E., Ugurlu, C. T., Usta, H. G., & Şimşek, A. S. (2016). Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 83-95. https://doi.org/10.14582/DUZGEF.690

Demirkan, Ö., & Saraçoğlu, G. (2016). Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 2(1), 1-11. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/23621/251570

Deveci, H., & Bayram, H. (2022). Sosyal bilgilerin tanımı, kapsamı, ve önemi. Ö. Gürdoğan Bayır, & T. Selanik Ay (Editörler). İlkokul ve ortaokul uygulama örnekleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.11-34). Ankara: Vizetek Yayıncılık.

Karasu Avcı, E., & Ketenoğlu Kayabaşı, Z. E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri: Bir olgubilim araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(4), 926-942. https://doi.org/10.16986/HUJE.2018044069

Karatekin, K., Merey, Z., & Keçe, M. (2015). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 72-96. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/25854/272573

Kayabaşı, Y. (2012). Öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile bunları tercih etme nedenleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15(27), 45-65. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/baunsobed/issue/50194/646294

Kubat, U. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme öğretme sürecinde kullandıkları öğretim yöntem-teknikleri ve kullanım amacının belirlenmesi. Qualitative Studies, 11(4), 39-47. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaqual/issue/24957/263426

Kulak, H., & Ayparçası, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğretimsel strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri: Türkçe dersine yönelik nitel bir araştırma. İmgelem, 2(3), 27-58. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/imgelem/issue/41832/504892

Sözer, E. (1998). Sosyal Bilgiler öğretiminde ilke, strateji, yöntem ve teknikler. G. Can (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.80-83). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Sünbül, A. M. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi.

Şimşek, H., Hırça, N., Coşkun, S. & Coşkun, S. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 249-268. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19552/208334

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, Ö. (2017). Fen öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretim strateji, yöntem ve teknikler: fen öğretmen adaylarının düşünceleri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 493-510. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igdirsosbilder/issue/66817/1045086

Published

2023-03-01

How to Cite

DUMAN, P. (2023). Opinions of Social Studies Teachers about the Methods And Techniques They Use in Social Studies Lessons. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(1), 31–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651441

Issue

Section

Research Articles