Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri


Özet Görüntüleme: 265 / PDF İndirme: 218

Yazarlar

  • Pınar DUMAN

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7651441%20

Anahtar Kelimeler:

Sosyal bilgiler, sosyal bilgiler öğretmenleri, yöntem, teknik, görüş

Özet

Sosyal Bilgiler, toplumla iç içe bir derstir. Sosyal bilgiler bireyi günlük yaşamında karşısına çıkabilecek her duruma hazırlayan, yönlendiren ve eğiten bir çalışma alanıdır. Böylesine önemli bir dersin hangi yöntem ve teknikler ile en verimli şekilde aktarılacağının tespit edilmesinin sosyal bilgilerin eğitim-öğretim sürecine yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki bir il merkezinde görev yapmakta olan sekiz gönüllü Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanılan veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerde çeşitli yöntem ve teknikler kullandıkları ve öğretmenlerin öğrencileri aktif duruma getiren yöntem ve teknikleri kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Araştırma sonunda ulaşılan saptamalar esas alınarak birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Referanslar

Arıcı, A. F. (2010). Türkçe öğretiminde kullanılan strateji-yöntem ve teknikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7(1) , 299-307. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/2817/37941

Aşilioğlu, B. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri konusundaki yeterliliklerine ilişkin algıları. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 1-11. Retrieved from https://ejer.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/ejer_2006_issue_22.pdf

Saracaloğlu, A. & Karasakaloğlu, N. (2011). Türkçe Öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 951-960. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/issue/8591/106787

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/38061/399955

Berkant, H. G., & ARSLAN, T. (2015). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 10(11), 293-312. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8643

Bozpolat, E., Ugurlu, C. T., Usta, H. G., & Şimşek, A. S. (2016). Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 83-95. https://doi.org/10.14582/DUZGEF.690

Demirkan, Ö., & Saraçoğlu, G. (2016). Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 2(1), 1-11. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jilses/issue/23621/251570

Deveci, H., & Bayram, H. (2022). Sosyal bilgilerin tanımı, kapsamı, ve önemi. Ö. Gürdoğan Bayır, & T. Selanik Ay (Editörler). İlkokul ve ortaokul uygulama örnekleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.11-34). Ankara: Vizetek Yayıncılık.

Karasu Avcı, E., & Ketenoğlu Kayabaşı, Z. E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri: Bir olgubilim araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(4), 926-942. https://doi.org/10.16986/HUJE.2018044069

Karatekin, K., Merey, Z., & Keçe, M. (2015). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 72-96. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/25854/272573

Kayabaşı, Y. (2012). Öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile bunları tercih etme nedenleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15(27), 45-65. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/baunsobed/issue/50194/646294

Kubat, U. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme öğretme sürecinde kullandıkları öğretim yöntem-teknikleri ve kullanım amacının belirlenmesi. Qualitative Studies, 11(4), 39-47. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaqual/issue/24957/263426

Kulak, H., & Ayparçası, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğretimsel strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri: Türkçe dersine yönelik nitel bir araştırma. İmgelem, 2(3), 27-58. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/imgelem/issue/41832/504892

Sözer, E. (1998). Sosyal Bilgiler öğretiminde ilke, strateji, yöntem ve teknikler. G. Can (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.80-83). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Sünbül, A. M. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi.

Şimşek, H., Hırça, N., Coşkun, S. & Coşkun, S. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 249-268. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19552/208334

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, Ö. (2017). Fen öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretim strateji, yöntem ve teknikler: fen öğretmen adaylarının düşünceleri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 493-510. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igdirsosbilder/issue/66817/1045086

İndir

Yayınlanmış

2023-03-01

Nasıl Atıf Yapılır

DUMAN, P. (2023). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(1), 31–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651441

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri