Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Değerler Eğitimi Etkinlik Örnekleri


Özet Görüntüleme: 167 / PDF İndirme: 116

Yazarlar

  • Serdar Safalı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
  • Yaprak Aydın

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8347028

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi, değerler eğitimi, etkinlikler, gelişim

Özet

İnsanlar toplum içinde yaşamı tercih eden sosyal bir varlıktır. Fakat her insan grubu birer toplumu temsil etmez. Grubun toplum olarak belirtilebilmesi için sahip olması gereken özelliklerden bir tanesi de belirli değerlere sahip olmasıdır. Bütün toplumlar sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarma eğilimi gösterirler ki kullanılan yollardan enönemlisi eğitimdir. Bireyin en hızlı gelişim gösterdiği dönem olan okul öncesinde verilen değerler eğitimi, haftalık ve aylık olarak belli bir plan dahilinde gerçekleşmektedir. Çocuklara sevgi, saygı, hoşgörü, vatanseverlik gibi toplumsal değerleri kazandırmayı amaç edinmektedir. Bu değerler Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde ele alınmıştır. Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi ile çocuklar toplumunda beklentilerini karşılayan bireyler olarak yetişmektedirler. Bu çalışmanın amacı değerler eğitiminin okul öncesi eğitimindeki etkinlik örneklerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma planına göre eğitim sürecinde kullanılan etkinlikler ay ay incelenmiş ve her bir ay için verilen değerler eğitimi açıklanmıştır. Eğitim sürecinde planlanan etkinliklerin çoçukların aktif katılımıyla uygulandığı görülmektedir.

Referanslar

Asar, H. (2019). Okul öncesi değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyum ve değer düzeyleri üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Aslan, D., & Tuncer, M. (2020). Erken çocukluk kavramı. Aslan, D. (Ed). Erken çocukluk eğitimine giriş içinde (ss.13-30). Ankara: İzge Yayıncılık.

Aydın, A. (2004). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.

Bakan, T. (2018). Değerler Eğitimi Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Demirci, Z. (2019). Okul öncesi öğrencilerinin değer algıları ile annelerinin aile ilişkilerine dair görüşleri üzerine nitel bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Güneş, F. (2015, Nisan). Değerler eğitiminde yaklaşım ve modeller. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Bartın, Türkiye

Güven, A. Z. (2014). Değerler eğitimi ve türkçe derslerinde değerlerin kullanımı. Konya: Palet Yayınları.

Katrancı, M. (2020). Erken çocukluk eğitimi ve önemi. Seven, S. (Editör), Erken çocukluk eğitimine giriş içinde (ss. 1-19). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak döküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462

Kurt Gökçeli, F. (2019). Erken çocukluğun tanımı, kapsamı ve önemi. Yıldırım, A. (Ed.), Erken çocukluk eğitimine giriş içinde (ss.1-18). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Mills, J., Bonner, A., & Francis, K. (2006). The development of constructivist grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 25–35. https://doi.org/10.1177/160940690600500103

Olcay, O. (2008). Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranışları analizi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Stake, R. E. (1995). The Art of case study research. Thousand Oaks: Sage.

Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Yazıcı, M. (2014). Değerler ve toplumsal yapıda sosyal değerlerin yeri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 209-223. https://doi.org/10.18069/fusbed.10221

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-01

Nasıl Atıf Yapılır

Safalı, S., & Aydın, Y. (2023). Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Değerler Eğitimi Etkinlik Örnekleri. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(2), 46–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.8347028

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri