Yazım Kuralları

Yazarlar, makale yükleme sırasında intihal raporunu, etik kurul izni gerektiren araştırmalar için bulundukları ildeki bir üniversiteden aldıkları etik kurul iznini ve ''Şablonlar ve Formlar'' sekmesinde yer alan ''Telif Hakkı Devir Formu''nu da yükleyeceklerdir.

International Journal of Progressive Studies in Education (IJOPSE)'a makale göndermek isteyen yazarlar, makalelerini akademik yazım kurallarına göre oluşturulmuş ''IJOPSE Makale Şablonu''na uygun biçimde hazırlayacaklardır.

IJOPSE Makale Şablonu

 

IJOPSE makale sayfa sayısı veya kelime sayısı ile ilgili sınırlama getirmemektedir.

Font Ailesi: Times New Roman, Ana başlıklar 12, Özet 9, Metin 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Başlık

Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.

Özet

Çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuçlarını, öne çıkan yanlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. En az 150 en çok 250 kelimeden oluşmalıdır. Satır aralığı tek olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 3 en çok 5 anahtar kelime belirlenmelidir. Satır aralığı tek olmalıdır.

Giriş

Araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.

Yöntem

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları, gerekli ise etik kurul onayı yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

Sonuç*

Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

Tartışma*

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır.

Öneriler*

Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Font ailesi Times New Roman ve satır aralığı 1,5 satır olacak şekilde verilmelidir. Paragraf girintileri olmamalıdır.

Ekler

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar tarafından tek başlık altında toplanabileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

Tablo ve Şekiller
Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.
Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 1 satır boşluk verilir.
Tablo başlıkları ve metin 11 Punto ve ortalanmış, tablo başlıkları ise sola dayalı olmalıdır.
Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Xxxxxxxxx
Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 11 punto
Şekil ve Numarası Koyu Örn. Şekil 1. Xxxxxxxxxx
Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa olduğu haliyle Word içerisinde aktarılmalıdır.

KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Bildiri için

Brown, J. (2020, Ekim). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. VIIth International xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Congress’te sunulmuş bildiri. Ankara, Türkiye.

Makale için

Brown, J. (2021). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. International Journal of Progression and Development in Education 1(1), 1-25. http://doi.org/xxxxxxxxxxxxxxxx

veya

Brown, J. (2021). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. International Journal of Progression and Development in Education 1(1), 1-25. Retrieved from http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kitap için

Brown, J. (2009). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. New York: McGraw Hill.

Kitap bölümü için

Brown, J. (2009). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. John B., & Frank, S. (Editörler) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx içinde (s.1-25). New York: McGraw Hill.

Çeviri kitaplar için

Brown, J. (2009). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Çev. Ed. Frank S.) New York: McGraw Hill.

Tezler için

Kaya, A. (2020). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Web sayfaları için

TDK. (2023). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Retrieved from http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Genişletilmiş İngilizce Özet

Türkçe yazılmış metinlerde makalenin giriş, amaç, yöntem, tartışma ve sonuç ve önerilerini kapsayan en az 1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet eklenmelidir.