Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Eğitiminde Demokrasi ve İnsan Haklarının Önemi


Özet Görüntüleme: 310 / PDF İndirme: 208

Yazarlar

  • Halil ÖZDEMİR
  • Selda AYDIN
  • Muhsin ÇAPA

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7651459%20

Anahtar Kelimeler:

Demokrasi, insan hakları, sosyal bilgiler eğitimi

Özet

Demokrasi ve insan hakları, insan yaşamının temel unsurları olması kapsamında insan için önemli kavramlardır. Demokrasi ve insan haklarının insan yaşamı açısından öneminin ortaya konması ise insanın eğitilmesi ile sağlanabilmektedir. Demokrasi ve insan hakları eğitimi, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrencilere sosyal bilgiler dersi ile verilmektedir. Nitekim sosyal bilgiler, insanın sosyal yaşamına ilişkin tüm durum, olgu ve olaylar temelinde içeriğe sahiptir. İlk okul ve ortaokul eğitiminde insanın sosyal yaşamında saip olması gereken bilgi, beceri ve değerler, öğrencilere sosyal bilgiler eğitimi aracılığıyla sunulmaktadır. Bu çalışmada demokrasi ve insan hakları kavramları içerik ve tarihsel gelişim açısından incelenmiş, söz konusu kavramların insan eğitiminde sahip olduğu yer ele alınmaya çalışılmış ve sosyal bilgiler eğitimi açısından önemi irdelenmiştir. Çalışmada demokrasi ve insan hakları eğitiminin insan yaşamı açısından önemli olgular oldukları, demokrasi ve insan haklarına ilişkin teorik ve pratik bilgilerin insanlara eğitim aracılığıyla kazandırılabileceği ifade edilmiştir. Öte yandan çalışmada demokrasi ve insan hakları kavramların disiplinlerarası bir eğitim alanı olan sosyal bilgiler açısından önemi de ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Referanslar

Barth, J. L., & Demirtaş, A. (1997). İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Yök/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.

Çiydem, E. (2014). The perceptions of prospective teachers about democracy and human rights, and the roles laid by them on social sciences course on this subject. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 679-686. https://doi.org/doi:%2010.1016/j.sbspro.2014.07.463

Çüçen, A. K. (2003). İnsan hakları düşüncesinin gelişimi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2, 27-35. Retrieved from https://acikerisim.uludag.edu.tr/handle/11452/16759

Elkatmış, M. (2013). 1998 Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi programı ile 2010 vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programlarının karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 59-74. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59470/854565

Ertürk, S. (1981). Diktacı tutum ve demokrasi. Ankara: Yelkentepe Yayınları.

Koçoğlu, E. (2012). Cumhuriyetten günümüze insan hakları ve demokrasi kavramları açısından sosyal bilgiler dersi eğitim programının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 1-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/diclesosbed/issue/61614/920123

MEB [Millî Eğitim Bakanlığı]. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6-7. sınıflar öğretim programı ve klavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Miser, R. (1991). Demokrasi eğitimi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 24(1), 49-54. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000721

NCSS [National Council of Social Studies]. (2012) National curriculum standards for social studies: Introduction. Retrieved from https://www.socialstudies.org/standards/introduction

Rusli, R., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H. (2021). Aktivitas sosial masyarakat kampung pelangi banjarbaru sebagai sumber belajar IPS. Innovatıve: Journal of Social Science Research, 1(1), 1-8. Retrieved from http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2

Şahin, İ. (2009). Demokrasi ve insan hakları eğitimi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(4), 1341-1354. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaedu/issue/19826/212396

Toktok, N. (2010). Türkıye'de demokrası kültürü. Turan: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 2(7), 135-142. Retrieved from https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=480711

Tonga, D., Keçe, M., & Kılıçoğlu, G. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde yer alan kazanımların vatandaşlık ve insan hakları konuları açısından değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 289-308. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/21497/230501

Tosun, H. (2002). Türkiye’de demokrasinin gelişim sürecine genel bir bakış. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 18(52), 187-234. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aamd/issue/60866/903319

Touraine, A. (2004). On the frontier of social movements. Current Sociology, 52(4), 717-725. https://doi.org/10.1177/0011392104043498

Üste, R. B., & Meslek, İ. (2007). İnsan hakları eğitimi ve ilköğretimdeki önemi. Ege Akademik Bakış, 7(1), 295-310. Retrieved from https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423877113.pdf

Yılman, M. (1992). Öğretmenlik mesleği ve meseleleri. Ankara: Türkiye Millî Kültür Vakfı Genel Merkezi.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-01

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZDEMİR, H., AYDIN, S., & ÇAPA, M. (2023). Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Eğitiminde Demokrasi ve İnsan Haklarının Önemi. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(1), 65–74. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651459

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler