Tarihi Mekânlara Yapılan Ziyaretlerin Öğrencilere Estetik ve Duyarlılık Değerlerini Kazandırmadaki Rolüne ilişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri


Özet Görüntüleme: 137 / PDF İndirme: 88

Yazarlar

  • Şilan Koçin Milli eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8347019

Anahtar Kelimeler:

sosyal bilgiler eğitimi, sosyal bilgiler öğretmenleri, tarihi mekan, estetik değeri, duyarlılık değeri

Özet

Sosyal bilgiler eğitimi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere günlük yaşama ilişkin bilgi, beceri ve değerler aktarmayı amaçladığından eğitim-öğretim süreçlerinde çok çeşitli kaynak ve yöntem kullanımını gerektirmektedir. Sosyal bilgiler eğitiminde kullanılan esntrümanlardan biri, tarihi mekânlardır. Araştırmada sosyal bilgiler eğitiminde tarihi mekânların kullanımının öğrencilere estetik ve duyarlılık değerlerini kazandırmadaki rolüne ilişkin öğretmen görüşlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubu kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğiyle oluşturulmuştur. Katılımcı grupta Ağrı ilinde görev yapan beş sosyal bilgiler öğretmeni yer almıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler eğitiminde tarihi mekânları kullanmanın önemli olduğunu, sosyal bilgiler dersinde öğrencilere estetik ve duyarlılık değerlerini kazandırmanın öğrencilerin etkili vatandaşlar olarak yetişmelerine katkı sağladığı görüşünde oldukları belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca sosyal bilgiler eğitiminde tarihi mekânların ekonomik ve idari nedenlerden dolayı sıklıkla kullanılamadığı da belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakanlığı’na ve araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Referanslar

Aktekin, S. (2008). Müze uzmanlarının okulların eğitim amaçlı müze ziyaretlerine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 103-111. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59525/856035

Ayantaş, T. (2019). Aesthetic value teaching in social studies textbooks. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 6(4), 87-92. Retrieved from www.prosoc.eu

Balcı, A., & Yelken, T. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 195-213. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59473/854642

Barr, R. D., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1977). Defining the social studies (No. 51). Arlington, VA: National Council for the Social Studies.

Baş, H. (2017). Okul dışı tarih öğretimi bağlamında “İpek Yolu’nda Türk Kervansarayları Eğitim, Bilim, Kültür Gezisi” nin değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 151-162. Retr,eved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igdirsosbilder/issue/66818/1044953

Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. International Journal of Educational Research, 50(3), 153-158. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.07.003

Binekci, Ö., & Öner, G. (2019). Ortaokul branş öğretmenlerinin derslerinde müzelerden yararlanma durumları ile müze ve tarihi mekâna ilişkin görüşleri. Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi, 1(1), 32-49. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jimuseumed/issue/48213/635135

Boland, B. M. (1993). Where did history happen? OAH Magazine of History, 7(3), 62-68. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/25162895

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çepni, O., & Aydın, F. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf dışı okul ortamlarına ilişkin görüşleri. International Journal of Social Science, 39, 317-335. https://doi.org/10.9761/JASSS3061

Deutscher, V., & Winther, E. (2018). Instructional sensitivity in vocational education. Learning and instruction, 53, 21-33. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.07.004

Dikyol, D. Ç., İnce, E., & Usta, S. (2011). Öğretmen adaylarının tarihi mekanlara ve eserlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. HAYEF Journal of Education, 8(2), 57-68. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhayefd/issue/8795/109914

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Goldman, A. (2018). Aesthetic value. Philadelphia:Routledge.

Gökkaya, A. K., & Yeşilbursa, C. C. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımının akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 483-506. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26107/275073

Hunter, K. (1993). Teaching with historic places. CRM, 16(2), 6-7. Retrieved from https://www.nps.gov/crps/CRMJournal/CRM/v16n2.pdf

Işık, H. (2008). İlköğretimde tarih konularının yerel tarih ile ilişkilendirilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 290-310. Retrieved from https://web.s.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=2b2788d7-0888-4368-9f8a-c0efbd6fb7aa%40redis

İbret, B. Ü., Karatekin, K., & Avcı, E. (2015). Sosyal bilgiler dersinde coğrafya öğretiminin değerler eğitimi açısından önemi. Milli Eğitim Dergisi, 45(207), 5-23. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36937/422273

Kafadar, T. (2022). Virtual museum experiences of pre-service social studies teachers in the process of forming aesthetic values: Pera Museum example. International Online Journal of Education and Teaching, 9(4), 1679-1694. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1354009.pdf

Kayumov, I. F. (2020). Values and aesthetic factors in the formation of culture and art. International Engineering Journal For Research & Development, 12(1), 10. Retrieved from https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12610_1_56C5CC4A098228D9B4A091E8F6AA8E1B261A7F50.pdf

Malkoç, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı okul ortamlarının kullanılma durumları (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

MEB (2005). Sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Meydan, A., & Akkuş, A. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasındaki önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, (29), 402-404. Retrieved from https://doi.org/10.14781/mcd.92390

Meydan, A., & Akkuş, A. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi ve coğrafi mekân uygulamalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 14-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoess/issue/8529/105918

Öner, G. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ‘okul dışı tarih öğretimi’ne ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 89- 121. https://doi.org/10.17497/tuhed.185618

Özkan, R., & Soylu, A. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin benimsedikleri temel insani değerler (Niğde İl örneği). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1253-1265. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6418

Qayumov, A. (2020). System-technological approach to spiritual and aesthetic education in the study of pedagogical disciplines. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(3), 112-114. Retrieved from http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2020/03/Full-Paper-SYSTEM-TECHNOLOGICAL-APPROACH-TO-SPIRITUAL-AND-AESTHETIC-EDUCATION-IN-THE-STUDY.pdf

Şahin, T., & Katılmış, A. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimi öz-yeterlilikleri. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aleg/issue/27055/284714

Şimşek, A., & Kaymakcı, S. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve kapsamı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ulusoy, K. (2010). Değer eğitimi: Davranışçı ve yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan tarih programlarında değer aktarımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 32-51. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/30225/326336

Üztemur, S., Dinç, E., & Acun, İ. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde müze ve tarihi mekân kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler algılarına etkisi: Bir eylem araştırması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), S. 135-168. Retrieved from https://doi.org/10.30831/akukeg.358211

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yiğittir, S., & Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı uygulama kılavuzu’nda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 49-73. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59489/854976

Zhang, M., Xiong, K., Wang, X., & Zhao, X. (2022). Natural beauty and esthetic value of natural world heritage sites: A literature review and implications for karst geoheritage sites. Geoheritage, 14(3), 84. https://doi.org/10.1007/s12371-022-00714-8

İndir

Yayınlanmış

2023-10-01

Nasıl Atıf Yapılır

Koçin, Şilan. (2023). Tarihi Mekânlara Yapılan Ziyaretlerin Öğrencilere Estetik ve Duyarlılık Değerlerini Kazandırmadaki Rolüne ilişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(2), 17–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.8347019

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri