Opinions of Social Studies Teachers on the Role of Visits to Historical Places in Gaining Aesthetic and Sensitivity Values to Students


Abstract views: 40 / PDF downloads: 37

Authors

  • Şilan Koçin Milli eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8347019

Keywords:

Social studies education, social studies teachers, historical places, aesthetic value, sensitivity value

Abstract

Because social studies education aims to teach knowledge, skills and values related to daily life to primary and secondary school students, it requires the use of a wide variety of instruments in educational processes. One of the instruments used in social studies education is historical places. In this study, it was aimed to examine teachers' opinions on the role of visits to historical places in social studies education in gaining aesthetic and sensitivity values to students. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. The participant group of the study was formed with the convenience sampling technique. The participant group included five social studies teachers who work in Ağrı province. The data were collected using a semi-structured interview form developed by the researcher and analyzed using descriptive analysis technique. At the end of the study, it was determined that social studies teachers think that using historical places in social studies education is important. In addition, it was determined that the teachers were of the opinion that providing students with aesthetic and sensitivity values in the social studies course contributed to the growth of students as effective citizens. The study also revealed that historical places are not frequently used in social studies education due to economic and administrative reasons. Considering the results of the study, various suggestions were made to the Ministry of National Education and researchers.

References

Aktekin, S. (2008). Müze uzmanlarının okulların eğitim amaçlı müze ziyaretlerine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 103-111. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59525/856035

Ayantaş, T. (2019). Aesthetic value teaching in social studies textbooks. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 6(4), 87-92. Retrieved from www.prosoc.eu

Balcı, A., & Yelken, T. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 195-213. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59473/854642

Barr, R. D., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1977). Defining the social studies (No. 51). Arlington, VA: National Council for the Social Studies.

Baş, H. (2017). Okul dışı tarih öğretimi bağlamında “İpek Yolu’nda Türk Kervansarayları Eğitim, Bilim, Kültür Gezisi” nin değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 151-162. Retr,eved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igdirsosbilder/issue/66818/1044953

Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. International Journal of Educational Research, 50(3), 153-158. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.07.003

Binekci, Ö., & Öner, G. (2019). Ortaokul branş öğretmenlerinin derslerinde müzelerden yararlanma durumları ile müze ve tarihi mekâna ilişkin görüşleri. Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi, 1(1), 32-49. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jimuseumed/issue/48213/635135

Boland, B. M. (1993). Where did history happen? OAH Magazine of History, 7(3), 62-68. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/25162895

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çepni, O., & Aydın, F. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf dışı okul ortamlarına ilişkin görüşleri. International Journal of Social Science, 39, 317-335. https://doi.org/10.9761/JASSS3061

Deutscher, V., & Winther, E. (2018). Instructional sensitivity in vocational education. Learning and instruction, 53, 21-33. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.07.004

Dikyol, D. Ç., İnce, E., & Usta, S. (2011). Öğretmen adaylarının tarihi mekanlara ve eserlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. HAYEF Journal of Education, 8(2), 57-68. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhayefd/issue/8795/109914

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Goldman, A. (2018). Aesthetic value. Philadelphia:Routledge.

Gökkaya, A. K., & Yeşilbursa, C. C. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımının akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 483-506. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26107/275073

Hunter, K. (1993). Teaching with historic places. CRM, 16(2), 6-7. Retrieved from https://www.nps.gov/crps/CRMJournal/CRM/v16n2.pdf

Işık, H. (2008). İlköğretimde tarih konularının yerel tarih ile ilişkilendirilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 290-310. Retrieved from https://web.s.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=2b2788d7-0888-4368-9f8a-c0efbd6fb7aa%40redis

İbret, B. Ü., Karatekin, K., & Avcı, E. (2015). Sosyal bilgiler dersinde coğrafya öğretiminin değerler eğitimi açısından önemi. Milli Eğitim Dergisi, 45(207), 5-23. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36937/422273

Kafadar, T. (2022). Virtual museum experiences of pre-service social studies teachers in the process of forming aesthetic values: Pera Museum example. International Online Journal of Education and Teaching, 9(4), 1679-1694. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1354009.pdf

Kayumov, I. F. (2020). Values and aesthetic factors in the formation of culture and art. International Engineering Journal For Research & Development, 12(1), 10. Retrieved from https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12610_1_56C5CC4A098228D9B4A091E8F6AA8E1B261A7F50.pdf

Malkoç, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı okul ortamlarının kullanılma durumları (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

MEB (2005). Sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Meydan, A., & Akkuş, A. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasındaki önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, (29), 402-404. Retrieved from https://doi.org/10.14781/mcd.92390

Meydan, A., & Akkuş, A. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi ve coğrafi mekân uygulamalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 14-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoess/issue/8529/105918

Öner, G. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ‘okul dışı tarih öğretimi’ne ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 89- 121. https://doi.org/10.17497/tuhed.185618

Özkan, R., & Soylu, A. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin benimsedikleri temel insani değerler (Niğde İl örneği). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1253-1265. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6418

Qayumov, A. (2020). System-technological approach to spiritual and aesthetic education in the study of pedagogical disciplines. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(3), 112-114. Retrieved from http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2020/03/Full-Paper-SYSTEM-TECHNOLOGICAL-APPROACH-TO-SPIRITUAL-AND-AESTHETIC-EDUCATION-IN-THE-STUDY.pdf

Şahin, T., & Katılmış, A. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimi öz-yeterlilikleri. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aleg/issue/27055/284714

Şimşek, A., & Kaymakcı, S. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve kapsamı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ulusoy, K. (2010). Değer eğitimi: Davranışçı ve yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan tarih programlarında değer aktarımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 32-51. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/30225/326336

Üztemur, S., Dinç, E., & Acun, İ. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde müze ve tarihi mekân kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler algılarına etkisi: Bir eylem araştırması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), S. 135-168. Retrieved from https://doi.org/10.30831/akukeg.358211

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yiğittir, S., & Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı uygulama kılavuzu’nda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 49-73. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59489/854976

Zhang, M., Xiong, K., Wang, X., & Zhao, X. (2022). Natural beauty and esthetic value of natural world heritage sites: A literature review and implications for karst geoheritage sites. Geoheritage, 14(3), 84. https://doi.org/10.1007/s12371-022-00714-8

Published

2023-10-01

How to Cite

Koçin, Şilan. (2023). Opinions of Social Studies Teachers on the Role of Visits to Historical Places in Gaining Aesthetic and Sensitivity Values to Students. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(2), 17–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.8347019

Issue

Section

Research Articles