Teachers' Views on the Role of Social Studies Course in Gaining Patriotism Value


Abstract views: 46 / PDF downloads: 54

Authors

  • İbrahim Çelik Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8347021

Keywords:

Social studies course, patriotism value, teachers' views

Abstract

One of the foundations of social studies education is to give students the value of patriotism. So much so that social studies aims to raise primary and secondary school students as productive and patriotic individuals by offering course content in the context of past, present and future. In this study, which was carried out considering the aforementioned purpose of social studies, it was aimed to examine the viewss of teachers about the role of social studies course in gaining the value of patriotism. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the research. The participant group of the study was formed by the convenience sampling method. The participant group included 10 social studies teachers working in three different secondary schools within the borders of Tokat province.The data of the research were collected through the semi-structured interview form developed by the researcher and analyzed with the descriptive analysis technique.At the end of the study, it was determined that social studies teachers made different definitions of the value of patriotism, expressed the scope of the social studies course in different ways, thought that students could gain the value of patriotism by doing and living, had various perspectives, and considered social studies as a basic course aimed at gaining the value of patriotism in relation to the role of the social studies course in gaining the value of patriotism. Based on the results obtained in the research, suggestions were made to the Ministry of National Education and researchers who are considering similar research.

References

Aktan, O., & Padem, S. (2013). İlköğretim 5. Sinif sosyal bilgiler ders kitabinda kullanilan okuma metinlerinde yer alan değerler. Asya Öğretim Dergisi, 1(2), 44-55. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/1536/18819

Aktaş, V., & Ayaydın, Y. (2023). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel vatandaşlık eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 12(1), 134-154. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/77777/1313788

Avcı, A. A. (2015). Sosyal Bilgiler dersinde vatanseverlik değerinin kazandırılmasına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kastamonu.

Ayaydın, Y., & Aktaş, V. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersindeki tarih konularının öğretimine yönelik görüşleri. Eğitim, Kuram ve Uygulama Araştırma Dergisi, 6(3), 393-408. https://doi.org/10.38089/ekuad.2020.35

Aydın, D., & Tay, Bayram. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretiminde okuma becerilerinin etkin kullanımına yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 321-353. https://doi.org/10.18039/ajesi.454580

Bakioğlu, A., & Kurt, T. (2009). Öğretmenlerin demokrasi vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 19- 39. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaebd/issue/370/2111

Barr, R. D., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1977). Defining the social studies (No. 51). Arlington, VA: National Council for the Social Studies.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Doğan, İ. (2007, Kasım). Türk eğitim sisteminde değer sorunu. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, İstanbul.

Down, B. (2004). From patriotism to critical democracy: Shifting discourses of citizenship education in social studies. History of Education Review, 33(1), 14-27. https://doi.org/10.1108/08198691200400002

Erbaş, A. A. (2021). Sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlerin sosyal bilgiler ders kitaplarına yansımaları. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(1), 23-40. https://doi.org/10.48146/odusobiad.779737

Ersoy, A. F., & Öztürk, F. (2015). Bir vatandaşlık değeri olarak yurtseverlik: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının algısı. İlköğretim Online, 14(3), 974- 992. https://doi.org/10.17051/io.2015.85864

Evans, R. W. (2004). The social studies wars: What should we teach the children?. New york: Teachers College Press.

Gündüz, D. D., Gündüz, M., Mertol, H., & Çelikkol, Ö. (2019). Tarih öğretmenlerinin ortaöğretim öğrencilerine ‘vatanseverlik’değerini öğretirken kullandıkları değer yaklaşımlarının tespit edilmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 591-606. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543850

Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202. https://doi.org/10.1080/713657146

Kan, Ç. (2010). Sosyal bilgiler dersi ve değerler eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 40(187), 138-145. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36197/407034

Karagözoğlu, N. (2018). Sosyal bilgiler dersinde vatanseverlik değerinin kazandırılmasında kadın kahramanların yaşam öykülerinin kullanılması. International Journal of Field Education, 4(2), 97-110. https://doi.org/10.32570/ijofe.477068

Karasu Avcı, E., & İbret, B. Ü. (2016). Preschool teacher candidates’ opinions about the value of patriotism. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2501-2518. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/27735/317925

Karasu Avcı, E., Avcı, A. A., & İbret, B. Ü. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatanseverlik değerinin kazandırılmasına yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 16(4), 1558-1574. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342974

Kızılıçelik, S., & Erjem, Y. (1994). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. Konya: Atilla Kitabevi.

Kurtdede Fidan, N. (2013). Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi: Nitel bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 361–388. https://doi.org/10.9761/JASSS796

Livi, S., Leone, L., Falgares, G., & Lombardo, F. (2014). Values, ideological attitudes and patriotism. Personality and Individual Differences, 64, 141-146. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.02.040

MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Memişoğlu, H. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre vatandaşlık eğitimi. Turkish Studies, 9(5), 1565-1584. Retrieved from http://acikerisim.ibu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12491/3205/hatice-memisoglu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Öztürk, C. (2012). Sosyal bilgiler:Ttoplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış, C. Öztürk (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss.2-30). Ankara: Pegem Akademi.

Primoratz, I. (2009). Patriotism and the value of citizenship. Acta Analytica, 24(1), 63-67. https://doi.org/10.1007/s12136-009-0044-6

Seven, S. (2001). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitapları hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri (Yüksek Lisans Tezi) Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Tay, B., & Yıldırım, K. (2009). Sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin veli görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1499-1542. Retrieved from https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/97402/

Ulusoy, K. (2019). Karakter ve değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, R. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatanseverlik ve sosyal bilgiler derslerinde vatanseverlik eğitimi hakkındaki görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Published

2023-10-01

How to Cite

Çelik, İbrahim. (2023). Teachers’ Views on the Role of Social Studies Course in Gaining Patriotism Value. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(2), 31–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.8347021

Issue

Section

Research Articles