Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitiminde Otantik Öğrenme Yaklaşımının Kullanımına İlişkin Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 169 / PDF İndirme: 78

Yazarlar

  • Mercan Acar Milli eğitim Bakanlığı
  • Hayrettin Acar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8346990

Anahtar Kelimeler:

Sosyal bilgiler eğitimi, otantik öğrenme yaklaşımı, lisansüstü tez

Özet

Sosyal bilgiler, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere toplumsal hayata yönelik bilgi, beceri ve değerler kazandırarak etkili vatandaşlar olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Sosyal bilgilerin söz konusu amacının gerçekleşebilmesi, etkili öğrenme yaklaşımlarının kullanılmasıyla mümkündür. Sosyal bilgiler eğitiminde etkli öğrenme yaklaşımlarından biri, otantik öğrenmedir. Bu araştırmada sosyal bilgiler eğitiminde otantik öğrenmenin kullanımına ilişkin yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında söz konusu tezlerin; lisansüstü seviyesi, yayınlandığı yıl, yayınlandığı üniversite, kullanılan araştırma yöntemi, modeli/deseni, örneklem belirleme tekniği, veri toplama araçları ve veri analiz teknikleri irdelenmiştir. Nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen araştırmada doküman incelemesi deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın veri kaynakları, sosyal bilgiler eğitiminde otantik öğrenmenin kullanıldığı lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynaklarına Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Tarama Kataloğu taranarak ulaşılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada irdelenen tezlerin; çoğunlukla doktora seviyesinde ve 2017 yılından sonraki süreçte yoğunalştıkları belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca tezlerin Türkiye’deki farklı üniversitelerde yayınlandıkları, çoğunlukla karma araştırma yöntemi ile yapıldıkları ve farklı araştırma desenleri ile gerçekleştirildikleri belirlenmiştir. Tezlerde çeşitli örneklem belirleme teknikleri, veri toplama araçları ve veri analiz tekniklerinin kullandığı da saptanmıştır. Ulaşılan sonuçlar kapsamında sosyal bilgiler eğitiminde otantik öğrenme yaklaşımının daha fazla kullanılmasıyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Referanslar

Akgün, İ., & Akgün, M. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 58, 227-247. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/61832/799454

Balcı, Ş. H. (2021). Sosyal bilgiler eğitiminde otantik öğrenmenin akademik başarı ve sosyal bilgiler odaklı akademik risk alma düzeyine etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.

Baştürk, G. (2019). Otantik öğrenme uygulamalarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Bayram, H. (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanımı konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(1), 349-369. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/60878/902748

Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö. & Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38(168), 287-303. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1627/596

Burke, K. (2009). How to assess authentic learning. Thousand Oaks: Corwin Press.

Deveci, H., & Bayram, H. (2022). Sosyal bilgilerin tanımı, kapsamı ve önemi. Ö. Gürdoğan Bayır ve T. Selanik Ay (Editörler). İlk ve ortaokul uygulamala örnekleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.11-34). Ankara: Vizetek Yayıncılık.

Dilek, A., Baysan, S., & Öztürk, A. A. (2018). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi üzerine yapılan yüksek lisans tezleri: bir içerik analizi çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2).1), 176-190. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/38760/331020

Geçit, K., & Kartal, A. (2010, Ekim). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi araştırma konuları üzerine bir inceleme. International Conference on New Trends in Education and Their Implications’da sunulan bildiri. Antalya. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/335910255_Turkiye'deki_Sosyal_Bilgiler_Egitimi_Arastirma_Konulari_Uzerine_Bir_Inceleme

Gül, Ş. & Sözbilir, M. (2016). International trends in biology education research from 1997 to 2014: A content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(6), 1631-1651. https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1363a

Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). A content analysis of the studies in instructional technologies area. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001178

Güleç, S., & Hüdavendigar, M. N. (2020). Sosyal bilgiler eğitimi alaninda okuryazarlik becerisi başliğinda yapilan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Professor Dr. Şeref Kara Special Issue, 24-36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijhar/issue/52575/692095

Herrington, J., Reeves, T. C., & Oliver, R. (2014). Authentic learning environments. New York: Springer

İneç, Z. F. (2017). Sosyal bilgiler dersinde geo-medya destekli otantik öğrenme ortamının öğrenmeye etkisi Otantik öğrenme uygulamalarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi (Doktora Tezi). Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Karakuş, F. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde yapıcı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Karakuş, S. (2020). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminde kavramlar konusunda yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 61-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/53591/700230

Kaya, E., & Bayram, H. (2021). Utilization of the research compliance matrix in educational research design and evaluation: A design based research. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6(15), 887-944. http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.325

Lombardi, M. M., & Oblinger, D. G. (2007). Authentic learning for the 21st century: An overview. Educause Learning Initiative, 1(2007), 1-12. Retrieved from http://alicechristie.org/classes/530/EduCause.pdf

MEB (2005). Sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Önger, S. (201). Sosyal bilgiler öğretiminde otantik öğrenme yaklaşımı: Bir eylem araştırması (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sever, İ. (2021). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi konusunda yazılan doktora tezlerinin incelenmesi: bir içerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(32), 601-624. https://doi.org/10.35675/befdergi.801635

Sezer, A. , İnel, Y., & Gökalp, A. (2019). Çalışma grubu sosyal bilgiler öğretmenleri olan Türkiye’deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-17. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/51480/646002

Solmaz, E. & Gökçearslan, Ş. (2016, Mayıs). Mobil öğrenme: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi çalışması. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium’da sunulan bildiri, Rize.

Şekerci, H. (2021). İlkokul sosyal bilgiler dersinde otantik öğrenme yaklaşımı kapsamında kanıt temelli etkinliklerin kullanımı. Eğitim ve Bilim, 46(207), 85-125. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9726

Yalçınkaya,Y., & Özkan, H. H. (2012). 2000-2011 yılları arasında eğitim fakülteleri dergilerinde yayımlanan matematik öğretimi alternatif yöntemleri ile ilgili makalelerin içerik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 31-45. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/23175/247546

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, R. (2020). Otantik öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler dersinde uygulanması: Bir karma yöntem araştırması (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-01

Nasıl Atıf Yapılır

Acar, M., & Acar, H. (2023). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitiminde Otantik Öğrenme Yaklaşımının Kullanımına İlişkin Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(2), 1–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.8346990

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri