Investigating of Graduate Theses on the Use of Authentic Learning Approach in Social Studies Education in Turkey


Abstract views: 41 / PDF downloads: 31

Authors

  • Mercan Acar Milli eğitim Bakanlığı
  • Hayrettin Acar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8346990

Keywords:

Social studies education, authentic learning approach, postgraduate thesis

Abstract

Social studies aims to help primary and secondary school students gain knowledge, skills, and values related to social life and to become effective citizens. The realization of this purpose is possible through the use of effective learning approaches. One of these approaches in social studies education is authentic learning. It is aimed to examine the postgraduate theses on the use of authentic learning in social studies education. Within this purpose; graduate level, year of publication, university of publication, research method used, model/design, sampling technique, data collection tools, and data analysis techniques of the theses were examined. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. The data sources of the study consisted of graduate theses in which authentic learning was used in social studies education. The data sources of the research were accessed by scanning the National Thesis Scanning Catalog of the Council of Higher Education. Descriptive analysis technique was used to analyze the data. It was determined that the theses examined in the study were mostly at the doctoral level and intensified in the period after 2017. It was also determined that the theses were published in different universities in Turkey, were mostly conducted with mixed research method, and were carried out with different research designs. It was also determined that various sampling techniques, data collection tools, and data analysis techniques were used in the theses. Based on the results, suggestions were made for the further use of authentic learning approach in social studies education.

References

Akgün, İ., & Akgün, M. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 58, 227-247. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/61832/799454

Balcı, Ş. H. (2021). Sosyal bilgiler eğitiminde otantik öğrenmenin akademik başarı ve sosyal bilgiler odaklı akademik risk alma düzeyine etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.

Baştürk, G. (2019). Otantik öğrenme uygulamalarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Bayram, H. (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanımı konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(1), 349-369. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/60878/902748

Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö. & Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38(168), 287-303. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1627/596

Burke, K. (2009). How to assess authentic learning. Thousand Oaks: Corwin Press.

Deveci, H., & Bayram, H. (2022). Sosyal bilgilerin tanımı, kapsamı ve önemi. Ö. Gürdoğan Bayır ve T. Selanik Ay (Editörler). İlk ve ortaokul uygulamala örnekleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.11-34). Ankara: Vizetek Yayıncılık.

Dilek, A., Baysan, S., & Öztürk, A. A. (2018). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi üzerine yapılan yüksek lisans tezleri: bir içerik analizi çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2).1), 176-190. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/38760/331020

Geçit, K., & Kartal, A. (2010, Ekim). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi araştırma konuları üzerine bir inceleme. International Conference on New Trends in Education and Their Implications’da sunulan bildiri. Antalya. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/335910255_Turkiye'deki_Sosyal_Bilgiler_Egitimi_Arastirma_Konulari_Uzerine_Bir_Inceleme

Gül, Ş. & Sözbilir, M. (2016). International trends in biology education research from 1997 to 2014: A content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(6), 1631-1651. https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1363a

Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). A content analysis of the studies in instructional technologies area. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001178

Güleç, S., & Hüdavendigar, M. N. (2020). Sosyal bilgiler eğitimi alaninda okuryazarlik becerisi başliğinda yapilan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Professor Dr. Şeref Kara Special Issue, 24-36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijhar/issue/52575/692095

Herrington, J., Reeves, T. C., & Oliver, R. (2014). Authentic learning environments. New York: Springer

İneç, Z. F. (2017). Sosyal bilgiler dersinde geo-medya destekli otantik öğrenme ortamının öğrenmeye etkisi Otantik öğrenme uygulamalarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi (Doktora Tezi). Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Karakuş, F. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde yapıcı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Karakuş, S. (2020). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminde kavramlar konusunda yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 61-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/53591/700230

Kaya, E., & Bayram, H. (2021). Utilization of the research compliance matrix in educational research design and evaluation: A design based research. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6(15), 887-944. http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.325

Lombardi, M. M., & Oblinger, D. G. (2007). Authentic learning for the 21st century: An overview. Educause Learning Initiative, 1(2007), 1-12. Retrieved from http://alicechristie.org/classes/530/EduCause.pdf

MEB (2005). Sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Önger, S. (201). Sosyal bilgiler öğretiminde otantik öğrenme yaklaşımı: Bir eylem araştırması (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sever, İ. (2021). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi konusunda yazılan doktora tezlerinin incelenmesi: bir içerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(32), 601-624. https://doi.org/10.35675/befdergi.801635

Sezer, A. , İnel, Y., & Gökalp, A. (2019). Çalışma grubu sosyal bilgiler öğretmenleri olan Türkiye’deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-17. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/51480/646002

Solmaz, E. & Gökçearslan, Ş. (2016, Mayıs). Mobil öğrenme: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi çalışması. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium’da sunulan bildiri, Rize.

Şekerci, H. (2021). İlkokul sosyal bilgiler dersinde otantik öğrenme yaklaşımı kapsamında kanıt temelli etkinliklerin kullanımı. Eğitim ve Bilim, 46(207), 85-125. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9726

Yalçınkaya,Y., & Özkan, H. H. (2012). 2000-2011 yılları arasında eğitim fakülteleri dergilerinde yayımlanan matematik öğretimi alternatif yöntemleri ile ilgili makalelerin içerik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 31-45. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/23175/247546

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, R. (2020). Otantik öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler dersinde uygulanması: Bir karma yöntem araştırması (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Published

2023-10-01

How to Cite

Acar, M., & Acar, H. (2023). Investigating of Graduate Theses on the Use of Authentic Learning Approach in Social Studies Education in Turkey. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(2), 1–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.8346990

Issue

Section

Research Articles